maximum Deflection فنر قالب

شاید maximum Deflection مهمترین فاکتور در یک فنر قالب باشد و مشخص کننده حداکثر مقدار مجاز جمع شدن فنر است. به عبارت دیگر با بار گذاری روی فنر طول آن کاهش می یابد اگر این طول بیش از حد مجاز که در جداول استاندارد گفته شود کاهش یابد، فنر قالب سازی معیوب می گردد. جمع کردن فنر تا حدی که لایه های فنر روی هم بنشیند مجاز نبوده و موجب خرابی فنر می گردد. این مقدار در جداول با Max deflection  نمایش داده شده است. در جدول استاندارد فنر قالب شرکت Kalipyansan  ترکیه بصورت درصدی از طول حالت باز ( بدون بار ) فنر قید شده است. این مقدار برای فنرهای مختلف متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر مقاله و فیلم فارسی روشهای نصب و نگهداری فنر قالب را ببینید.

جمع شدگی فنر

pre load فنر قالب

فنر قالب سازی بر اثر فشار جمع شده و نیرو در آن ذخیره میشود. وقتی فنر رها شد به طول اولیه برمی گردد و به طول آزاد و بدون بار خود می رسد. تولید کنندگان فنر توصیه می کنند فنر را طوری در قالب جای گذاری کنید که همواره یک جمع شدگی کوچک داشته باشد. بطور مثال اگر یک فنر با طول آزاد 102 میلیمتر دارید و قرار است 25 میلیمتر جمع شود، فنر را طوری در قالب قرار دهید که در حال آزاد حدود 97 میلیمتر باز شود (بطورکامل باز نشود و همواره کمی فشرده باشد). این مقدار بار گذاری اولیه باعث افزایش طول عمر فنر می گردد اگرچه میزان مجاز جمع شدن فنر را کاهش می دهد.

پری لود فنر قالب

springs Guide فنر قالب

منظور حفره ای است که فنر داخل آن قرار می گیرد وقتی طول فنر زیاد است (هرگاه طول فنر بیشتر از سه و نیم برابر قطر آن باشد) این گاید فنر را هدایت نموده و موجب افزایش طول عمر فنر می گردد. هرچه این گاید بزرگتر باشد (از نظر طول) طول عمر فنر بیشتر خواهد بود.

springs Rod diameter فنر قالب

به توصیه سازندگان فنر قالب اگر طول فنر قالب بیش از 3.5 برابر قطر خارجی فنر باشد بایستی در یک گاید سوراخ شکل قرار گیرند و یا دور یک میله یا راد ROD قرار بگیرند به همین خاطر در برخی از کاتالوگ ها قطر این میله داده شده و با عنوان Rod Diameter معرفی شده است. قرار دادن میله به عنوان راهنما یا گاید برای فنر می تواند عمر فنر را افزایش دهد. در بعضی از کاتالوگ ها این عدد بعنوان قطر داخلی فنر عنوان شده ولی منظور قطر میله هادی است.

قطر میله هادی فنر

FREE LENGTH طول آزاد فنر قالب

وقتی فنر قالب فشرده نیست و خارج از قالب است (در حالت pre-load نیست) دارای یک طول آزاد است که در کاتالوگ های شرکتKalipyansan ترکیه باL0 مشخص شده است. این همان طولی است که در منوال ها ذکر شده و در هنگام خرید بایستی به فروشنده بگویید.

Spring Rate ضریبk فنر قالب

ضریب k رابطه بین نیرو و میزان جمع شدن فنر توسط این نیرو را مشخص می کند. و در جداول فنر قالب آورده شده است هر فنر یک k مشخصی دارد که در جدول نوشته می شود. با داشتن k می توانیید تعیین کنید فنر شما با مقدار مشخصی نیرو چقدر جمع می شود و آیا ازنظر ابعادی مناسب کاربرد شما هست یا نه. در تصویر زیر به این ستون در منوال اشاره شده است. شرکت kalipyansan تولید کننده فنر قالب در ترکیه است. فنرهای ساخت این شرکت در ایران موجود و در فروشگاه کانون ابزار بفروش می رسد.

pitch گام فنر قالب

از آنجا که فنر قالب طبق استاندارد ساخته می شود و استاندارد فنرهای رایج در ایران و همچنین فنرهای شرکت Kalipyansan ترکیه براساس استاندارد ISO10243 است و در این استاندارد گام و دیگر ابعاد فنر قالب تعریف شده بنابراین برای خرید این فنرها گام تعیین کننده نیست و مطابق استاندارد رعایت شده است.

SOLID length یا نقطه مرگ فنر

همانطور که قبلا نیز تاکید شد ما مجاز نیستیم فنر را انقدر فشار دهیم که سیمهای یا لایه های فنر روی هم بنشیند. اما از نظر محاسباتی در جداول حداکثر جمع شدن فنر را به عنوان یک پارامتر اعلام می کنند در جداول شرکت kalipyansan ترکیه این عدد تحت عنوان D Block داده شده است.